Ingilizce Muhasebe Terimleri

Ingilizcede en çok  kullanılan Muhasebe terimlerini aşağıda bulabilirsiniz. Muhasebecimisin? Olmak mi istiyorsun? Olmak istiyorsan, asagidaki kelimeleri sizin icin yazdik ve aciklamarini ekledik. Sirketinde kurumsal Amerikan terimleri kullanan kisi olmak istiyorsan, bu listeyi incele, ogren, ve kullan. Iyi calismalar!

Ingilizce Muhasebe Terimleri

 Accounting Period An Accounting Period is designated in all Financial Statements (Income Statement, Balance Sheet, and Statement of Cash Flows). The period communicates the span of time that is reported in the statements.
Tüm Mali Tablolarda (Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akış Tablosu) bir Muhasebe Dönemi belirlenmiştir. Dönem ifadelerde bildirilen süreyi bildirir.
 Accounts Payable (AP) Accounts Payable include all of the expenses that a business has incurred but has not yet paid. This account is recorded as a liability on the Balance Sheet as it is a debt owed by the company.
Ödenecek Hesaplar, bir işletmenin yapmış olduğu ancak henüz ödememiş olduğu tüm masrafları içerir. Bu hesap, Şirket’in borcu olduğu için Bilançoda borç olarak kaydedilmektedir.
 Accounts Receivable (AR) Accounts Receivable include all of the revenue (sales) that a company has provided but has not yet collected payment on. This account is on the Balance Sheet, recorded as an asset that will likely convert to cash in the short-term.
Alacak Hesapları, bir şirketin sağladığı ancak henüz ödemesini almadığı tüm gelirleri (satışları) içerir. Bu hesap Bilançoda, kısa vadede nakde dönüşebilecek bir varlık olarak kaydedilmiştir.
 Accrued Expense An expense that been incurred but hasn’t been paid is described by the term Accrued Expense.
Tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş bir gider, Tahakkuk Edilen Giderler terimi ile tanımlanmaktadır.
 Allocation The term Allocation describes the procedure of assigning funds to various accounts or periods. For example, a cost can be Allocated over multiple months (like in the case of insurance) or Allocated over multiple departments (as is often done with administrative costs for companies with multiple divisions).
Tahsis terimi, çeşitli hesaplara veya dönemlere fon tahsis etme prosedürünü açıklar. Örneğin, bir maliyet birden fazla ay boyunca tahsis edilebilir (sigorta durumunda olduğu gibi) veya birden fazla departman için tahsis edilebilir (genellikle birden fazla bölüme sahip şirketler için idari maliyetlerle yapılır).
 Asset (A) Anything the company owns that has monetary value. These are listed in order of liquidity, from cash (the most liquid) to land (least liquid).
Şirketin sahip olduğu her şeyin parasal değeri bulunur. Bunlar likidite sırasına göre nakitten (en likit) toprağa (en az likit) kadar listelenmiştir.
 Balance Sheet (BS) A financial statement that reports on all of a company’s assets, liabilities, and equity. As suggested by its name, a balance sheet abides by the equation <Assets = Liabilities + Equity>.
Bir şirketin tüm varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını rapor eden bir finansal tablodur. Adından da anlaşılacağı gibi, bir bilanço <Varlıklar = Borçlar + Özkaynak> denklemine uymaktadır.
 Book Value (BV) As an asset is depreciated, it loses value. The Book Value shows the original value of an Asset, less any accumulated Depreciation.
Bir varlık amortismana tabi tutulması nedeniyle değer kaybeder. Kitap Değeri, bir Varlığın orijinal değerini, birikmiş herhangi bir değer düşüklüğünden düşük olanı gösterir.
 Business (or Legal) Entity This is the legal structure, or type, of a business. Common company formations include Sole Proprietor, Partnership, Limited Liability Corp (LLC), S-Corp and C-Corp. Each entity has a unique set of requirements, laws, and tax implications.
Bu, bir işletmenin yasal yapısı veya türüdür. Ortak şirket oluşumları, Tek Mülkiyet Sahibi, Ortaklık, Sınırlı Sorumluluk Şirketi (LLC), S-Corp ve C-Corp’dur. Her işletmenin kendine özgü gereksinimleri, yasaları ve vergi uygulamaları vardır.
 Cash Flow (CF) Cash Flow is the term that describes the inflow and outflow of cash in a business. The Net Cash Flow for a period of time is found by taking the Beginning Cash Balance and subtracting the Ending Cash Balance. A positive number indicates that more cash flowed into the business than out, where a negative number indicates the opposite.
Nakit Akışı, bir işte nakit girişini ve çıkışını tanımlayan terimdir. Bir süre boyunca Net Nakit Akışı, Başlangıç ​​Nakit Bakiyesi alarak ve Bitiş Nakit Bakiyesi çıkarılarak bulunur. Pozitif sayı, işletmeye negatif bir sayının tam tersini gösterdiğinden daha fazla nakit aktığını gösterir.
 Certified Public Accountant (CPA) CPA is a professional designation that an accountant can earn by passing the CPA exam and fulfilling the requirements for both education and work experience, which vary by state.
EBM, bir muhasebecinin CPA sınavını geçerek ve devlete göre değişen hem eğitim hem de iş deneyimi için gereksinimleri yerine getirerek kazanabileceği profesyonel bir isimdir.
 Cost of Goods Sold (COGS) Cost of Goods Sold are the expenses that directly relate to the creation of a product or service. Not included in this category are those costs that are needed to run the business. An example of COGS would be the cost of Materials, or the Direct Labor to provide a service.
Satılan Malların Maliyeti, doğrudan bir ürün veya hizmetin yaratılmasıyla ilgili masraflardır. Bu kategoriye girmeyen, işletmeyi yürütmek için gereken maliyetlerdir. COGS’un bir örneği, bir hizmet sunmak için Malzemelerin maliyeti veya Doğrudan İşçilik olabilir.
 Credit A credit is an increase in a liability or equity account, or a decrease in an asset or expense account.
Kredi, bir borç veya özkaynak hesabındaki artış veya bir varlık veya gider hesabındaki azalmadır.
 Debit A debit is an increase in an asset or expense account, or a decrease in a liability or equity account.
Bir borç, bir varlık veya gider hesabındaki bir artış veya bir borç ya da öz kaynak hesabındaki bir azalmadır.
 Depreciation (Dep) Depreciation is the term that accounts for the loss of value in an asset over time. Generally, an asset has to have substantial value in order to warrant depreciating it. Common assets to be depreciated are automobiles and equipment. Depreciation appears on the Income Statement as an expense and is often categorized as a “Non-Cash Expense” since it doesn’t have a direct impact on a company’s cash position.
Amortisman, bir varlığın zaman içindeki değer kaybını hesaba katan terimdir. Genel olarak, bir varlığın amortismanını garanti etmek için önemli bir değeri olması gerekir. İtfa edilecek ortak varlıklar otomobiller ve ekipmanlardır. Amortisman, Gelir Tablosunda bir gider olarak görünür ve bir şirketin nakit pozisyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığı için genellikle “Nakit Dışı Gider” olarak sınıflandırılır.
 Diversification Diversification is a method of reducing risk. The goal is to allocate capital across a multitude of assets so that the performance of any one asset doesn’t dictate the performance of the total.
Çeşitlendirme riski azaltma yöntemidir. Amaç, sermayenin çok sayıda varlığa dağıtılmasıdır, böylece herhangi bir varlığın performansı toplamın performansını belirlemez.
 Enrolled Agent (EA) An Enrolled Agent is a professional accounting designation assigned to professionals who have successfully passed tests showcasing expertise in business and personal taxes. Enrolled Agents are generally sought out to complete business tax filings to ensure compliance with the IRS.
Bir Kayıtlı Ajan, ticari ve kişisel vergilerdeki uzmanlığını gösteren testleri başarıyla geçen profesyonellere atanan profesyonel bir muhasebe tanımıdır. Kayıtlı Temsilciler, genellikle IRS’ye uygunluğu sağlamak için ticari vergi beyannamelerini tamamlamak için aranır.
 Equity (E) Equity denotes the value left over after liabilities have been removed. Recall the equation Assets = Liabilities + Equity. If you take your Assets and subtract your Liabilities, you are left with Equity, which is the portion of the company that is owned by the investors and owners.
Özkaynaklar borçlar kaldırıldıktan sonra kalan değerleri ifade eder. Denklemi hatırlayın, Varlıklar = Borçlar + Özkaynak. Varlıklarınızı ve yükümlülüklerinizi alırsanız, şirketin yatırımcıların ve mal sahiplerinin bir kısmı olan Özkaynaklara bırakılırsınız.
 Expense (Cost) An Expense is any cost incurred by the business.
Gider, işletmenin yaptığı herhangi bir maliyettir.
 Fixed Cost (FC) A Fixed Cost is one that does not change with the volume of sales. For example, rent and salaries won’t change if a company sells more. The opposite of a Fixed Cost is a Variable Cost.
Sabit Maliyet, satış hacmiyle değişmeyen maliyettir. Örneğin, bir şirket daha fazla satıyorsa, kira ve maaşlar değişmez. Sabit Maliyetin tersi Değişken Maliyettir.
 General Ledger (GL) A General Ledger is the complete record of a company’s financial transactions. The GL is used in order to prepare all of the Financial Statements.
Genel Muhasebe, bir şirketin finansal işlemlerinin tam kaydıdır. GM, tüm Mali Tabloları hazırlamak için kullanılır.
 Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) These are the rules that all accountants abide by when performing the act of accounting. These general rules were established so that it is easier to compare ‘apples to apples’ when looking at a business’s financial reports.
Muhasebe eylemini gerçekleştirirken tüm muhasebecilerin uyduğu kurallar bunlardır. Bu genel kurallar, bir işletmenin finansal raporlarına bakarken “elmaları elmalarla” karşılaştırmanın daha kolay olması için oluşturulmuştur.
 Gross Margin (GM) Gross Margin is a percentage calculated by taking Gross Profit and dividing by Revenue for the same period. It represents the profitability of a company after deducting the Cost of Goods Sold.
Brüt Kar Marjı, aynı dönemde Brüt Kar alarak ve Gelire bölünerek hesaplanan bir yüzdedir. Satılan Malın Maliyeti düşüldükten sonra bir şirketin karlılığını temsil eder.
 Gross Profit (GP) Gross Profit indicates the profitability of a company in dollars, without taking overhead expenses into account. It is calculated by subtracting the Cost of Goods Sold from Revenue for the same period.
Brüt Kar, bir şirketin genel giderlerini hesaba katmaksızın dolar cinsinden karlılığını gösterir. Aynı dönem için Satılan Malın Maliyeti Gelirden düşülerek hesaplanır.
 Income Statement (Profit and Loss) (IS or P&L) The Income Statement (often referred to as a Profit and Loss, or P&L) is the financial statement that shows the revenues, expenses, and profits over a given time period. Revenue earned is shown at the top of the report and various costs (expenses) are subtracted from it until all costs are accounted for; the result being Net Income.
Gelir Tablosu (genellikle Kâr ve Zarar veya K&Z olarak adlandırılır), belirli bir zaman dilimindeki gelirleri, giderleri ve kârı gösteren finansal tablodur. Kazanılan gelir raporun başında gösterilir ve tüm maliyetler hesaba katılıncaya kadar çeşitli masraflar (giderler) düşülür; Sonuç Net Gelirdir.
 Interest Interest is the amount paid on a loan or line of credit that exceeds the repayment of the principal balance.
Faiz, bir ana para borcunun geri ödemesini aşan bir kredi veya kredi borcundan ödenen tutardır.
 Inventory Inventory is the term used to classify the assets that a company has purchased to sell to its customers that remain unsold. As these items are sold to customers, the inventory account will lower.
Envanter, bir şirketin satılmayan, müşterilerine satmak için satın aldığı varlıkları sınıflandırmak için kullanılan terimdir. Bu kalemler müşterilere satıldıkça envanter hesabı düşecektir.
 Journal Entry (JE) Journal Entries are how updates and changes are made to a company’s books. Every Journal Entry must consist of a unique identifier (to record the entry), a date, a debit/credit, an amount, and an account code (that determines which account is altered).
Defter Girişleri, bir şirketin kitaplarında güncelleme ve değişiklik yapılmasıdır. Her Defter Girişi, benzersiz bir tanımlayıcıdan (girişi kaydetmek için), bir tarih, borç / alacak, bir miktar ve bir hesap kodundan (hangi hesabın değiştirildiğini belirleyen) oluşmalıdır.
 Liability (L) All debts that a company has yet to pay are referred to as Liabilities. Common liabilities include Accounts Payable, Payroll, and Loans.
Bir şirketin ödemesi gereken tüm borçları, Borçlar olarak adlandırılır. Ortak borçlar, Borçlar Hesapları, Bordro ve Kredileri içerir.
 Liquidity A term referencing how quickly something can be converted into cash. For example, stocks are more liquid than a house since you can sell stocks (turning it into cash) more quickly than real estate.
Bir şeyin ne kadar çabuk paraya çevrileceğini ifade eden bir terim. Örneğin, hisse senetleri bir evden daha likittir, çünkü hisse senetlerini emlaktan daha hızlı satabilirsiniz (nakit paraya çevirebilirsiniz).
 Material Material is the term that refers whether information influences decisions. For example, if a company has revenue in the millions of dollars, an amount of $0.50 is hardly material. GAAP requires that all Material considerations must be disclosed.
Materyal, bilgilerin kararları etkileyip etkilemediğini ifade eden terimdir. Örneğin, bir şirketin milyonlarca dolarlık geliri varsa, 0.50 dolarlık bir miktar maddi değildir. GAAP, tüm Maddi düşüncelerin açıklanmasını gerektirir.
 Net Income (NI) Net Income is the dollar amount that is earned in profits. It is calculated by taking Revenue and subtracting all of the Expenses in a given period, including COGS, Overhead, Depreciation, and Taxes.
Net Gelir, kar üzerinden kazanılan dolar tutarıdır. Gelir alarak ve COGS, Genel Gider, Amortisman ve Vergiler dahil, belirli bir süre içindeki tüm Giderleri çıkararak hesaplanır.
 Net Margin Net Margin is the percent amount that illustrates the profit of a company in relation to its Revenue. It is calculated by taking Net Income and dividing it by Revenue for a given period.
Net Kar Marjı, bir şirketin Geliri ile ilgili karını gösteren yüzde miktarıdır. Net Gelir alarak ve belirli bir süre için Gelir ile bölerek hesaplanır.
 On Credit/On Account A purchase that happens On Credit or On Account is a purchase that will be paid at a future time, but the buyer gets to enjoy the benefit of that purchase immediately. “Bartender, put it on my tab…”
Kredili veya Hesapta gerçekleşen bir satın alma, ileride ödenecek olan bir satın almadır, ancak alıcı bu satın alma işleminden hemen yararlanabilir. “Barmen, masama koy…”
 Overhead Overhead are those Expenses that relate to running the business. They do not include Expenses that make the product or deliver the service. For example, Overhead often includes Rent, and Executive Salaries.
Genel gider, işi yürütmekle ilgili olan Giderlerdir. Ürünü yapan veya hizmeti veren Giderleri içermezler. Örneğin, Genel gider genellikle Kira ve İcra Maaşlarını içerir.
 Payroll Payroll is the account that shows payments to employee salaries, wages, bonuses, and deductions. Often this will appear on the Balance Sheet as a Liability that the company owes if there is accrued vacation pay or any unpaid wages.
Bordro, çalışanların maaşlarına, ücretlerine, primlerine ve kesintilere yapılan ödemeleri gösteren hesaptır. Bu durum genellikle Bilançoda tahakkuk eden tatil ücreti veya ödenmemiş ücret olması durumunda şirketin borçlu olduğu şeklinde ortaya çıkacaktır.
 Present Value (PV) Present Value is a term that refers to the value of an Asset today, as opposed to a different point in time. It is based on the theory that cash today is more valuable than cash tomorrow, due to the concept of inflation.
Bugünkü Değer, zaman içinde farklı bir noktaya karşılık, bugün bir Varlığın değerini ifade eden bir terimdir. Enflasyon kavramı nedeniyle bugünkü nakdin yarınki nakitten daha değerli olduğu teorisine dayanmaktadır.
 Receipts A Receipt is a document that proves payment was made. A business produces receipts when it provides its product or service and it receives receipts when it pays for goods and services from other businesses. Received Receipts should be saved and catalogued so that a company can prove that its incurred expenses are accurate.
Makbuz, ödemenin yapıldığını kanıtlayan bir belgedir. Bir işletme, ürün veya hizmetini verirken makbuzlar üretir ve diğer işletmelerden mal ve hizmetler için ödeme yaparken makbuz alır. Alınan Makbuzlar kaydedilmeli ve kataloglanmalıdır, böylelikle bir şirket tahakkuk eden giderlerinin doğru olduğunu ispatlayabilir.
 Return on Investment (ROI) Originally, this term referred to the profit that a company was making (Return), divided by the Investment required. Today, the term is used more loosely to include returns on various projects and objectives. For example, if a company spent $1,000 on marketing, which produced $2,000 in profit, the company could state that it’s ROI on marketing spend is 50%.
Başlangıçta, bu terim bir şirketin yaptığı karı ifade eder (İade), bölerek yatırılan yatırım. Bugün, terim çeşitli proje ve hedeflerin getirilerini dahil etmek için daha gevşek kullanılmaktadır. Örneğin, eğer bir şirket 2 bin dolar kar elde eden pazarlama için 1000 dolar harcadıysa, şirket pazarlama harcamalarının YG’sinin% 50 olduğunu söyleyebilir.
 Revenue (Sales) (Rev) Revenue is any money earned by the business.
Gelir, işletme tarafından kazanılan paradır.
 Trial Balance (TB) Trial Balance is a listing of all accounts in the General Ledger with their balance amount (either debit or credit). The total debits must equal the total credits, hence the balance.
Deneme Bakiyesi, Genel Muhasebe hesabındaki tüm hesapların bakiye tutarlarıyla (borç veya alacak) listelenmesidir. Toplam borç toplam bakiyeye eşit olmalıdır.
 Variable Cost (VC) These are costs that change with the volume of sales and are the opposite of Fixed Costs. Variable costs increase with more sales because they are an expense that is incurred in order to deliver the sale. For example, if a company produces a product and sells more of that product, they will require more raw materials in order to meet the increase in demand.
Bunlar, satış hacmiyle birlikte değişen maliyetlerdir ve Sabit Maliyetlerin tam tersidir. Değişken maliyetler daha fazla satışla artar, çünkü satışın gerçekleşmesi için tahakkuk eden bir giderdir. Örneğin, bir şirket bir ürün üretirse ve o ürünün daha fazlasını satarsa, talepteki artışı karşılamak için daha fazla hammadde gerektirecektir.

 

7/24 canlı öğretmenlerle İngilizce pratik yapmak için, aşağıdaki butona tıklayın ve English Ninjas’ta bugünkü dersinizde Muhasebe sözlüğü çalışmanıza başlayın!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *