İngilizce When While Kullanımı ve Örnekler

İngilizce öğrenirken zaman kiplerinin yanı sıra zaman belirten özel bağlaçlara da dikkat edilmesi gerekir. Bunlar arasında en sık kullanılanlardan ikisi “when” ve “while” bağlaçlarıdır. When bağlacı “-dığı zaman / -diği anda” anlamını verirken while bağlacı yerine göre eyleme “-iken” veya “-yorken” anlamını da katar.

Hem “when”, hem de “while” geçmiş zaman kalıplarıyla daha yoğun biçimde ilişkilendirilir. “While” geçmişte belli bir dönemde veya belirlenen zaman diliminde sürmekte olan eylemi vurgularken “when” geçmişte süreklilik göstermeyen veya anlık eylemlere dikkat çeker.

Bununla birlikte aşağıda göreceğiniz geniş zaman ve şimdiki zaman yapılarında her iki bağlaçla da karşılaşmanız mümkündür.

When ve While Bağlaçlarının Cümle İçinde Kullanılması

 • While John was driving home, he saw the great accident. (John eve doğru arabasını sürerken büyük kazayı gördü.)
 • While you are using acid solvents, you should be careful. (Asit çözeltileri kullanırken dikkat etmeniz gerekir.)
 • When the doorbell rang, the old man was having a nap in the living room. (Yaşlı adam kapı çaldığında oturma odasında şekerleme yapıyordu.)
 • When it rains heavily, all the streets and pavements around get muddy. (Yağmur şiddetli yağdığında çevredeki bütün sokaklar ve kaldırımlar çamurla kaplanır.)

İlk örnekte “while” bağlacı, Past Continuous Tense (geçmişte süreklilik belirten eylemler) ile oluşturulan birinci cümleciği Simple Past Tense (geçmişte kısa süreli veya anlık gerçekleşen eylemler) ile oluşturulan ikinci cümleciğe bağlamak üzere kullanılır.

İkinci örnekte ise Present Continuous Tense (şimdiki zamanda kurulan eylem) ile oluşturulan birinci cümleciği “should” modal verb yani gereklilik kipi ile oluşturulan ikinci cümleciği bağlamak için de yine “while” bağlacından faydalanılır.

Üçüncü ve dördüncü örneklerde “when” bağlacının cümleyi oluşturan her iki cümleciği anlam olarak birleştirmek üzere kullanıldığını görmektesiniz. Üçüncü örnekte Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman) ile başlayan ilk cümlecik, “when” bağlacı sayesinde Past Continuous Tense ile oluşturulan ve aynı anda geçmişte devam eden ikinci eylemi bağlamak üzere kullanılır. Dördüncü örnek ise her ikisi de Simple Present Tense (Geniş Zaman) ile tekrar ederek gerçekleşen iki eylemin ilişkisini belirtmek üzere “when” bağlacından faydalanır.

While ve Past Continuous Tense Kullanımı

While bağlacı geçmişte devam eden iki eylemin birbirlerine göre durumlarını ifade etmek için kullanılır.

Kullanım 1

Geçmişte bir eylem devam ederken aynı öznenin veya farklı öznelerin gerçekleştirdikleri ve ilk eylemi kesintiye uğratan veya yarıda bırakan eylemin olduğu cümlelerdir.

Örnek:

 • While I was making a birthday cake, a bee flew in the kitchen through the open window. (Ben doğum günü pastasını hazırlarken bir arı uçarak açık pencereden mutfağa girdi.)
 • While I was making the birthday cake, I poured a glass of salt instead of sugar into it. (Doğum günü pastasını hazırlarken içine şeker yerine bir bardak tuz döktüm.)

Birinci eylem devam ederken aniden ikinci eylem meydana gelir ve bu eylem ilkinin sürekliliğinin bozulmasına neden olur. Burada önemli nokta, süreklilik gösteren eylemin (to make a cake) Past Continuous Tense ile ifade edilmesi, kısa süreli eylemin de (to flow in / to pour) Simple Past Tense ile tanımlanmasıdır.

Bu durumda, cümledeki eylemlerin formülasyonu şöyle özetlenebilir:

 • (While) + (Past Continuous Tense) + (,) (Simple Past Tense)
 • (Simple Past Tense) + (while) + (Past Continuous Tense)

Aynı cümle, “while” ve vurguladığı cümlecik art arda gelmek koşuluyla, yukarıdaki ikinci formülasyona uygun olarak yeniden yazılabilir.

Kullanım 2
 • A bee flew in the kitchen through the open window while I was making a birthday cake. (Ben doğum günü pastasını hazırlarken bir arı uçarak açık pencereden mutfağa girdi.)
 • I poured a glass of salt instead of sugar into the birthday cake while I was making it. (Doğum günü pastasını hazırlarken içine şeker yerine bir bardak tuz döktüm.)

Birinci formülasyonda virgül kullanımı dikkatinizi çekmiş olabilir. Hem when hem de while ile başlayan cümlelerde, bağlaçları takip eden cümlecik, ikinci cümlecikten virgül ile ayrılır. Ancak, when veya while cümle başında değil de ikinci bölümde kullanılıyorsa cümle parçalarını virgülle ayırmaya gerek duyulmaz. Bu önemli nokta, bir tür yazım kuralı gibi görülse de cümlenin bütünü düşünüldüğünde virgülün doğru İngilizce anlamı destekleyen bir özellik olduğu ortaya çıkar.

While ve Uzun Süreli İki İngilizce Eylem

Past Continuous Tense ve while kullanımı ile ilgili ikinci durum, aynı zaman diliminde farklı özneler tarafından sürdürülmekte olan iki eylemi anlatmak için kullanılmalarıdır. Bu koşulu sağlayan iki İngilizce eylem de süreklilik gösterdiğinden, başka deyişle uzun süreli eylemler olduklarından her ikisi de Past Continuous Tense ile ifade edilir.

Örnek:

 • While I was relaxing at the hotel, Tom and John were surfing over the waves. (Ben otelde dinlenirken Tom ve John dalgalar üzerinde sörf yapıyorlardı.)
 • Phil was tyring to mend his car while his brother was curiously watching him. (Phil arabasını tamir etmeye çalışırken erkek kardeşi de onu merakla izliyordu.)
 • Flight attendants were checking our tickets while we were gazing at the control panels in front of us. (Biz önümüzde duran kontrol panellerine göz gezdirirken kabin memurları da bizim biletlerimizi kontrol ediyorlardı.)

İkinci formülasyon şöyle özetlenebilir:

 • (While) + (Özne-1) + (Past Continuous Tense / Eylem-1), (Özne-2) + (Past Continuous Tense / Eylem-2)
 • (Özne-1) + (Past Continuous Tense / Eylem-1) + (While) + (Özne-2) + (Past Continuous Tense / Eylem-2)

While Yerine As Kullanımı

While ve Past Continuous Tense kullanımına ilişkin üçüncü formülasyon, “as” bağlacının “while” yerine kullanıldığı cümleleri içerir.

Örnek:

 • As they were walking along the street, they met a fantastic view of a shining Christmas tree. (Cadde boyunca yürürlerken parıldayan bir Yılbaşı Ağacı’nın büyüleyici manzarasıyla karşılaştılar.)
 • As I was waiting for the bus, I met my best schoolfriend. (Otobüsü beklerken en yakın okul arkadaşıma rastladım.)

Görüldüğü gibi, her iki İngilizce örnekte de “as” bağlacı yerine “while” kullanılabilir. Her iki bağlaç da cümlede uzun süreli eylemin veya diğeri tarafından sekteye uğratılan eylemin hemen öncesinde yer alır, böylece sürekliliği vurgular.

When ve Simple Past Tense Kullanımı

When ve while bağlaçlarının kullanım biçimleri, aslında oldukça kurallı yapıları işaret eder. Uzun ve kısa süreli eylemlerin İngilizce olarak birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiklerini anlatmak için bu iki bağlacın hangi tür eylemlerle birlikte kullanıldıklarına göz atmak gerekir.

While bağlacına benzerlik gösterse de when bağlacının daha geniş alanlarda kullanıldığını unutmak gerekir. Bu alanlar üç farklı formülasyonla özetlenebilir:

Formülasyon 1

While bağlacında gördüğümüze benzer biçimde, İngilizce kısa ve uzun süreli iki eylemin karşılaştırılmasında when bağlacı da önemli işleve sahiptir. Ancak buradaki püf nokta, kısa süreli eylemin Simple Past Tense ile kullanılması ve hemen öncesinde when bağlacının yer alarak bu eylemi vurgulamasıdır. While kullanımındaki virgül ayrıntısı, when bağlacı için de geçerli bir özelliktir.

Örnek:

 • When the doorbell rang, I was sleeping. (Kapi zili çaldığında uyuyordum.)
 • John was playing the guitar when Linda came in. (Linda içeri girdiğinde John gitar çalıyordu.)

Formülasyon:

 • (When) + (Simple Past Tense) (,) (Past Continuous Tense)
 • (Past Continuous Tense) (When) + (Simple Past Tense)
Formulasyon 2

İkinci durum, when bağlacının geçmişte ardı ardına gelen kısa süreli iki eylemin oluş sırasını vurgulamak için kullanılmasıdır. Burada when bağlacı, birbirini kesen eylemlere değil de, aralıksız devam eden birden fazla eylemin ilk olanına vurgu yapmasıyla önem kazanır.

Örnek:

 • When they went into the room, they saw the surprise. (Odaya girdiklerinde sürprizi gördüler.)
 • When the teacher summoned me, I put down my pen and handed my exam paper. (Öğretmen bana seslendiğinde kalemimi yere bıraktım ve sınav kağıdımı teslim ettim.)

Formülasyon:

 • (When) + (Simple Past Tense) (,) (Simple Past Tense)
Formülasyon 3

Üçüncü ve son durum ise “when” bağlacının geçmişteki bir olayın olduğu zaman dilimini ifade etmekte kullanılan bir diğer geçmiş olayla bağlantı kurmasıdır. İngilizce zaman zarfı yerine bir başka olayın geçmişteki zaman diliminin belirleyicisi olması bu durumun özelliğidir.

Örnek:

 • Mike used to speak four languages when he started the primary school. (Mike ilkokula başladığında dört dil konuşuyordu.)
 • When Mike started the primary school, he used to speak four languages. (Mike ilkokula başladığında dört dil konuşuyordu.)

Formülasyon: 

 • (When) + (Özne) + (Simple Past Tense / Eylem-1), (Özne) + (Simple Past Tense / used to / Modal / Eylem-2)

Öğrenmek için en etkili yol düzenli pratik

İngilizce öğrenmek için en etkili yol elbette sürekli pratik yapmaktan geçer. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerin hizmet verdiği English Ninjas platformunda “when / while” ve diğer bütün konular hakkında istediğiniz zaman istediğiniz yerde pratik yapma fırsatını kaçırmayın!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *