İngilizcede Sıklıkla Karıştırılan Kelimeler

Her dilde gerek yazımları gerekse de okunuşlarıyla olsun birbirine benzer kelimeler mevcuttur. İngilizcede de günlük konuşma dilinde veya herhangi bir yazıyı kaleme alırken bir kelimenin yerine bir başkasını kullanmak, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir, konuşma veya yazınızın estetiğini bozabilir. İngilizcede de sıklıkla birbiriyle karıştırılan ve birbirlerinden çok farklı anlamlar taşıyan kelimeler mevcuttur. English Ninjas olarak, iyi bir İngilizce konuşmacısının bu tip hataları minimuma indirmesini sağlamak amacıyla  İngilizcede birbiriyle en çok karıştırılan kelimeleri derledik.

Advice/Advise:

“Advice”, “tavsiye, öğüt” anlamına gelen bir isimdir. “Advise” ise “tavsiye etmek, öğüt vermek” anlamlarında kullanılan bir fiildir.

Advice örn: Chester gave Posey good advice.

Advise örn: Chester advised Posey to avoid the questionable chicken salad.

 

Affect/Effect:

“Affect”, etkilemek, etki etmek anlamlarında kullanılan bir fiildir. “Effect” ise hem “etki etmek” anlamında fiil, hem de “sonuç” anlamında isim olarak kullanılır. Ancak ne var ki Effect kelimesinin daha yaygın olan kullanımı isim olaraktır.

Affect örn: The weather will affect my plans for the weekend.

Effect örn: Move the cursor until you get the effect you want.

 

Among/Between:

“Among”, birden fazla unsur (kişi, eşya, yer v.b.) arasındaki kolektif ilişkiden veya ilişkisi olmama durumundan söz ederken kullanılır. “Between” ise herhangi bir şeyin bir diğerine veya diğerleriyle (birden fazla da olabilir.) olan bağını/ilişkisini anlatırken kullanılır.

Among örn: The Petronas Towers are among the architectural wonders of the world.

Between örn: The children were aged between 12 and 16.

 

Assure/Ensure/Insure:

“To Assure”, bir kuşkuyu veya güvensizliği ortadan kaldırmak için bir bireyin diğerine söylediği (seni temin ederim ki..) bir sözdür. “To Ensure”, birine bir şeyin kesinlikle olacağının garantisini vermek için kullanılır. “To Insure” ise ilk ikisinden tamamen bağımsız olarak bir şeyi sigortalamak anlamında kullanılır.

Assure örn: I assure you, we will get to the play on time.

Ensure örn: I need to study more to ensure I get a passing grade.

Insure örn: The insurance company said they won’t insure our house against floods.

 

Breath/Breathe:

“Breath”, “soluk, nefes” anlamlarına gelen bir isimdir, “Breathe” ise “nefes almak, soluk alıp vermek” anlamına gelen bir fiildir.

Breath örn: He took a deep breath and dived into the pool.

Breathe örn: I can breathe better when the air is clean.

 

Complement/Compliment:

“Complement”, bir şeyin, bir diğerini tamamladığını belirtmek (bu ayakkabı, bu elbiseyle uyumlu) için kullanılır. “Compliment” ise bir kişiye edilen iltifat, övgü anlamına gelir.

Complement örn: The recipe was delicious and the wine complemented it beautifully.

Compliment örn: I must compliment all of our employees for their support and commitment.

 

Emmigrate/Immigrate:

Her iki kelime de aslında aynı olguyu anlatmaktadır, ancak “Emmigrate” bulunduğu ülke veya bölgeden ayrılmaktan, “Immigrate” ise bir başka ülkeye veya bölgeye yerleşmek/girmekten bahsedileceği zaman kullanılır.

Emmigrate örn: My grandfather emigrated from Canada sixty years ago.

Immigrate örn: My sister immigrated to Ireland in 2004.

 

Farther/Further:

“Farther”, fiziksel bir mesafe/uzaklıktan, “Further” ise metaforik bir mesafeden bahsederken kullanılır.

Farther örn: Posey can run farther than Chester.

Further örn: Have you anything further to say?

 

Historic/Historical:

“Historic”, tarihte yaşanan önemli bir olay veya tarihi belirtirken kullanılır. “Historical” ise tarihte olan herhangi bir şeyi anlatırken veya tarihle ilgili bir olgudan bahsederken kullanılır.

Historic örn: When the Berlin wall came down, it was a historic occasion.

Historical örn: Archaeologists found a large number of historical objects when they excavated the field.

 

It’s/Its:

“It’s”, “it is” tabirinin kısaltılmış halidir. “Its” ise sahiplenme anlamı taşıyan (bir şeyin birine ait olduğunu belirten) bir zamirdir.

It’s örn: I need to pack for my trip because it’s only two days away.

Its örn: I am obsessed with both the book and its author.

İngilizcede En Çok Karıştırılan Kelimeler  11 

 

Lay/Lie:

“Lay”, herhangi bir nesneyi bir yere sermek anlamına gelir. “Lie” ise hem bir kişinin bir yere uzanması hem de yalan anlamlarını taşımaktadır. Benzer anlamdaki, yani sermek ve uzanmak anlamlarını taşıyan “Lay” ve “Lie” kelimelerini kullanırken dikkat edilecek husus ise Lay’in geçmiş zaman halinin “Laid”, Lie’ın geçmiş zaman halinin ise “Lay” olmasıdır.

Lay örn: Amanda will lay out her outfit before she goes to bed.

Lie örn: Chester will lie down for a nap.

 

Loose/Lose:

“Loose”, hem isim hem sıfat hem de fiil olarak kullanılır ve “gevşek, gevşetmek” anlamlarını taşır. Lose ise yalnızca fiildir ve “bir şeyi kaybetmek” anlamını taşır.

Loose örn: Posey discovered that the cows were loose.

Lose örn: We lost the game last week.

 

Principal/Principle:

“Principal”, hem ad hem sıfat olarak kullanılır. Ad hali bir okul veya organizasyondan sorumlu kişi manasını taşırken sıfat olarak kullanıldığında “en önemli” anlamına gelir. Öte yandan bir ad olan “Principle” ise bir kişinin değişmez inancı, idealleri (prensip) anlamını taşır.

Principal örn: I was called into the principal’s office today at school.

Principle örn: I don’t like surprise parties as a matter of principle.

 

Stationary/Stationery:

“Stationary” taşınamaz, hareket ettirilemez anlamına gelir. “Stationery” ise yazı ekipmanlarının bütününe, özellikle de en kaliteli kağıtlara verilen isimdir.

Stationary örn: The revolving door remained stationary because I was pushing on it the wrong way.

Stationery örn: I printed my résumé on my best stationery.

 

Than/Then:

“Than”, iki farklı olguyu (insan, nesne, eşya, hayvan v.b.) karşılaştırırken kullanılan bir bağlaçtır. “Then” ise zaman veya süre belirtmek için kullanılan bir zarftır.

Than örn: I run faster than you.

Then örn: I was living in Cairo then.

 

Their/There/They’re:

“Their”, “They” zamirinin sahiplenici formudur. “There”, mekan/yer belirtmek için kullanılan bir zarftır, fakat aynı zamanda bir cümlenin girişini oluşturan zamir görevinde de kullanılır. “They’re” ise “They” ve “Are” kelimelerinin kısaltılmış halidir ve “onlar” anlamına gelir.

Their örn: They left their cellphones at home.

There örn: Zarf – She is there now. Zamir – There is still hope.

They’re örn: They’re mastering martial arts.

 

To/Too:

“To”, cümle içlerinde hem yön belirtme amaçlı bir edat hem de fill mastarı olarak kullanılmaktadır. “Too” ise pekiştirici anlamda kullanıldığı gibi, cümle içinde “aynı zamanda” anlamında da kullanılabilir.

To örn: Edat – I walked to school. Fiil mastarı – I waited till the last minute to do my homework.

Too örn: My sister waited too long to do her homework, too.

 

Who’s/Whose:

“Who’s”, “Who” ve “Is” kelimelerinin kısaltılmış halidir. “Whose” ise birine ait olma durumunu belirten bir sahiplenici zamir olarak kullanılır.

Who’s örn: Who’s calling me at this hour?

Whose örn: Amanda, whose phone hadn’t stopped ringing all morning, barely ate anything for breakfast.

 

Hemen kayıt olarak eğitmenlerimizle pratik yapmaya başlayın. İngilizceniz için harekete geçin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *